Corporación CLD garanteix i afavoreix  la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones que treballen a l’empresa, independentment del seu origen, raça, sexe o religió.

La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un principi clau de la política de Recursos Humans a Corporación CLD. Des de la Direcció es vol impulsar la modernització de les seves estructures per convertir-se en un col·lectiu de persones unides i motivades per una cultura i una forma de fer inclusiva i respectuosa amb les diferències entre dones i homes, on tothom pugui sentir-se feliç de contribuir a uns objectius comuns.

Aquest compromís en el desenvolupament del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes ja és present a molts àmbits de l’empresa i es vol que sigui present arreu: des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, la prevenció de riscos laborals, i l’ús d’un llenguatge no sexista a les comunicacions. Però cal la implicació de cadascun dels treballadors a les seves àrees d’influència per a que sigui realitat.

Corporación CLD no només desitja un entorn de treball amb igualtat d’oportunitats per dones i homes, sinó que no es té cap tolerància amb conductes i actituds sexistes, tant en el llenguatge com en accions, eradicant completament qualsevol indici d’assetjament sexual i els comportaments sexistes o masclistes.

El Pla d’Igualtat, definit amb la participació de la Representació dels Treballadors, és per a la Direcció una de les eines que ha de propiciar que Corporación CLD  sigui una empresa reconeguda pels seus valors ètics i la seva responsabilitat vers els seus empleats i la societat en general.