Corp CLD es mou per un esperit de millora contínua. Des de la seva fundació ha mantingut una especial cura per prestar serveis que satisfacin plenament les expectatives dels seus clients i del conjunt de la societat.

Aquest objectiu irrenunciable ha permès a CLD assolir i consolidar la posició capdavantera que ocupa dins del sector mediambiental català, i ha de seguir orientant els esforços de totes les persones que integren el grup empresarial per tal de promoure un creixement equilibrat, sostingut i sostenible. Compromès amb la recerca i la innovació, i conscients de la seva responsabilitat amb els seus treballadors, la ciutadania, la indústria i la preservació de l’entorn, CLD ha desenvolupat una exigent Política de Sostenibilitat Corporativa que regeix el seu dia a dia.

Fruit d’aquest compromís, CLD certifica en data 2010 el Sistema Integrat de Gestió, associat al Servei de Recollida i Neteja Viària de la Zona Nord de Barcelona, d’acord amb les normes UNE EN ISO 9001 (Sistema de gestió de la qualitat), UNE EN ISO 14001 (Sistema de gestió ambiental) i ISO 45001 (Sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball). Al setembre de 2011, l’esmentat Sistema Integrat es fa extensiu a totes les societats que formaven el grup CLD, substituint i eliminant els sistemes anteriors, tot unificant-los en un de sòl.

El procés de millora contínua que determina la implantació i evolució del Sistema Integrat de Gestió porta a CLD a fer noves passes endavant en qüestions ambientals, obtenint la certificació EMAS (declaració ambiental) en data 2015 per a tots els serveis de Corp CLD SUTR UTE, i per als serveis de neteja viària, recollida domiciliària i neteja de pintades en el cas de Corp CLD SUTR SL. Així mateix, a data gener de 2016 s’obté certificació segons norma ISO 14064-1 (càlcul de la petjada de carboni) referent a tots els serveis que CLD executa per a l’Ajuntament de Barcelona i per al Port de Barcelona.

A més, el 2015 també ens adherim al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya on ens comprometem a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle més enllà del que obliga la normativa.

A gener de 2017 CLD certifica la gestió de tots els seus serveis segons la norma ISO 50001 (Sistemes de gestió de l’energia) assolint una nova fita en l’objectiu de convertir les activitats que realitza en serveis altament eficients des del punt de vista del consum de recursos.

El mateix 2017 (novembre), CLD verifica per primera vegada, i per a totes les seves societats, serveis i instal·lacions, memòria GRI (Global Reporting Initiative) obtenint-ne el corresponent certificat, que demostra el compromís de l’empresa en el camp de la sostenibilitat.

A desembre del mateix any (2017) CLD obté certificació segons estàndard IQNet SR10 relativa a responsabilitat social corporativa integrant-se en el certificat del que ja disposava ACSA Obras e Infraestructuras, SAU. Aquesta certificació representa un pas més per part de CLD que l’alinea plenament amb un dels pilars bàsics del Grup Sorigué: les persones.

Declaració Ambiental 2021